DNS – Domain Name Server là gì? Khái niệm về DNS

DNS là gì?

DNS là gì? DNS (viết tắt trong tiếng anh: Domain Name System) là hệ thống phân giải tên miền trên Internet được phát minh vào năm 1984. DNS cho phép thiết lập tương ứng giữa tên miền và địa chỉ IP. Hiểu đơn giản thì … Read more