Chính sách bảo mật thông tin

Cám ơn bạn đã truy cập DealNgon.vn (sau đây được gọi là “chúng tôi”, “website”). Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp thông tin này nhằm thông báo về chính sách bảo mật thông tin cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp.

Để bạn dễ dàng tìm thấy những thông báo này, chúng tôi cung cấp nó tại mỗi cuối trang và bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào. Bên dưới đây là những chính sách khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại website dealngon.vn

Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn trên website, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đồng ý rằng thông tin của bạn sẽ được thu thập và sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, bạn cần dừng việc cung cấp thông tin cá nhân tại bất cứ đâu trên website.

Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để phục vụ những mục đích sau đây:

  1. Chăm sóc thành viên: bao gồm việc phản hồi cho các yêu cầu của bạn, các chương trình độc giả thân thiết, các chương trình trao thưởng khi bạn tham gia
  2. Cải thiện chất lượng: Chúng tôi cần nhiều đánh giá và ý kiến phản hồi từ bạn để nâng cấp nội dung và dịch vụ tốt hơn.
  3. Theo quy định của pháp luật ở từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạm vi thu thập

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi phần lớn thông qua bình luận và form đăng ký trên website dealngon.vn bao gồm: email, họ tên và nội dung bình luận.

Chúng tôi không bao giờ sử dụng cookies hay công nghệ theo dõi nếu như chưa được bạn cho phép và cam kết không để lộ thông tin của bạn ra bên ngoài.

Liên hệ

Nếu có câu hỏi hay thắc mắc về chính sách này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang https://dealngon.vn/lien-he.